Lektura prawa raczej nie jest przyjemne, ale minimum wiedzy w tym zakresie to wprost powinność

Pojęcie kapitału początkowego wprowadziły zapisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wielkość emerytury. ZUS liczy kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o świadczenie emerytalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także ustalić kapitał początkowy niezależnie w dowolnym czasie, przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Kapitał początkowy jest wyliczany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

w pracy

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Z chwilą wpłynięcia wniosku wraz z dołączonymi do podania odpowiednimi dokumentami, o ustalenie kapitału początkowego (info tutaj), Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna procedurę, której wynikiem jest wydanie decyzji administracyjnej „o ustaleniu wartości kapitału początkowego”. Do obliczenia kapitału początkowego niezbędne są dokumenty m.in. potwierdzające staż pracy i wielkość wynagrodzenia sprzed 1999 roku.

Surowe kryteria, dotyczące wymogów administracyjnych rozwiązania umowy (zobacz aneks do umowy) w drodze wypowiedzenia, zasadniczo odnoszą się do pracodawców. Ażeby wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór (więcej na stronie), było skuteczne, pracownik również powinien pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Nie każdą umowę można rozwiązać za wypowiedzeniem. Tą drogą pracownik może rozwiązać umowę zawartą na okres próbny i umowę terminową. Inaczej postępuje się w przypadku umów zawartych na czas określony. Celem tego rodzaju porozumień jest bowiem zagwarantowanie pewności stosunku pracy pomiędzy stronami przez okres, na jaki umowa (zobacz kalkulator umowa zlecenie październik 2020) została zawarta. W związku z tym zasadą jest, że od umowy na czas określony pracownik nie może wcześniej odstąpić. Jedyny wyjątek dotyczy porozumień zawartych na czas dłuższy niż pół roku, w których strony przewidziały możliwość wypowiedzenia jej. Umowy podpisywane na okres krótszy ni 6 miesięcy nie mogą zawierać zapisów dotyczących wcześniejszego wypowiedzenia.

Dylemat: umowa zlecenie a działalność gospodarcza (zobacz tutaj) występuje nie od dziś. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj mają kłopot w tym zakresie i popełniają błędy rozliczając przychód nieprawidłowo. Czasami zdarza się tak, że osoby pracując na umowę zlecenie czy dzieło, wykonują w tej branży również działalność gospodarczą. Zasadniczo każda osoba, która ma własną działalność gospodarczą, ma obowiązek płacić z tego tytułu składki emerytalne, zdrowotne i rentowe.

W sytuacji gdy właściciel własnej firmy równocześnie wykonuje pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia, może nie uiszczać obowiązkowych składek społecznych z racji prowadzonej firmy, tylko z umowy zlecenia. W większości przypadków zależy to jednak od przychodu osiąganego z umowy zlecenie.