Co musi przeprowadzić Klient, kiedy chciałby zawrzeć umowę o dostarczanie oraz sprzedaż paliwa gazowego?

Klient, który wybiera sprzedającego paliwa gazowego, zawiera z nim kompleksową umowę, która zawiera handel i dostarczenie tego typu paliwa do obiektu Odbiorcy.
Zawarcie kompleksowej umowy na dostarczanie paliwa gazowego gwarantuje Klientowi, że uruchomione zostało dostarczanie paliwa gazowego w chwili, gdy została zakończona realizacja inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz po ukończeniu rozbudowy instalacji gazowej.

Gdy będzie otrzymane powiadomienie o zakończeniu wykonania oraz gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa na otwarcie dostarczania paliwa gazowego, klient (polecamy mystery shopper) powinien przyjść do wybranego przez siebie sprzedającego, z jakim zawartą ma kompleksową umowę. Informuje go o tym, że chce zacząć korzystanie z paliwa gazowego. Warunkiem uruchomienia tego typu usługi jak sprzedaż paliwa gazowego jest przeprowadzenie przez klienta gazowej instalacji, która zgodna jest z projektem budowlanym i wymaganiami Prawa Budowlanego. Wymogiem również jest zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do wypełnienia jej paliwem gazowym oraz wniesienie opłaty za przyłącze.
sprzedaż paliwa gazowego

Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com

Zgłoszenie, że gazowa instalacja jest gotowa do napełnienia paliwem gazowym można złożyć osobiście lub listownie w odpowiedniej jednostce Polskiej Spółki Gazownictwa. Gdy Petent dostarczy zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia gazowym paliwem ma miejsce instalacja układu pomiarowego, napełnienie instalacji paliwem gazowym i uruchomienie usługi na dostarczanie paliwa gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa. Kiedy instalowany jest układ pomiarowy jest konieczna obecność pełnoletniej osoby w celu potwierdzenia podpisem tego, że uruchomiono dostawę paliwa gazowego.

Od tej chwili Petent korzystać może z paliwa gazowego zgodnie z umową kompleksową zawartą wcześniej. Wymogiem uruchomienia umowy na transport paliwa gazowego jest też przyrządzenie zgłoszenia gotowości instalacji gazowej aby ją napełnić gazowym paliwem.

Related Post