Diagnoza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jak wygląda?

Diagnoza wpływania na środowisko jest jednym z zasadniczych narzędzi administrowania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w regułę zrównoważonego rozkwitu. Procedura diagnostyki oddziaływania na otoczenie ma przekazać podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej wiadomości, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została przewidziana w sposób perfekcyjny i czy pożytki wynikające z jej realizacji rekompensują krzywdy w środowisku, które na ogół są niemożliwe do uniknięcia.

budowa drogi

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzana jest, gdy działanie jest w stanie znamiennie, albo potencjalnie znamiennie mieć wpływ na środowisko (odwiedź). Podstawą procedury oceny wpływania na otoczenie, jako instrumentu prewencyjnego, jest przewidywanie możliwych zagrożeń jeszcze na etapie planowania inwestycji, które zdołają wzbudzać znaczący wpływ na otoczenie, a następnie zapobieganie im, czy też ich ograniczanie. Metoda oceny oddziaływania na otoczenie ma także kluczowe znaczenie dla możliwości pozyskania dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej ze względu na wymogi wypływające z rozporządzenia. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest opracowaniem techniczno-przyrodniczym, jakie stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od gatunku inwestycji jest w stanie być załącznikiem bezwzględnie żądanym, lub też takim, którego przeprowadzenie i dołączenie do wniosku może być wymagane na bazie oddzielnej decyzji.

środowisko naturalne

Autor: Jereme Rauckman
Źródło: http://www.flickr.com

Komunikat oddziaływania na otoczenie nieodzowny jest dla przedsięwzięć mogących znamiennie wpływać na środowisko, oraz form przedsięwzięć dla których zadanie skonstruowania sprawozdania może być nieodzowny, biorąc pod uwagę gatunek działalności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne. Celem sprawozdania oddziaływania przewidywanego przedsięwzięcia na środowisko jest rozpatrywanie możności realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla otoczenia. Wykonana diagnostyka wpływania na środowisko powinna brać pod uwagę zarówno stadium realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatację i kasację.