Efektywne metody oceniania podwładnych

Dobrze dobrany personel firmy lub instytucji to zespół osób, posiadających wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie, aby zajmować stanowiska, które zostały im powierzone. Prócz tego pracownicy dążą do rozwoju, samodzielnej nauki i rozszerzania wiedzy. Potrafią ze sobą współpracować dla dobra organizacji, są elastyczni i kreatywni. Żeby przekonać się, czy pracownik dobrze wykonuje powierzone zadania, pracodawcy poddają pracowników ocenie.

Rzetelnie przeprowadzona ocena pracownika (więcej info) przekazuje przełożonemu danych, nie tylko na temat wykonywanych przez podwładnego zadań, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca lub przełożony uwzględnia ogół jego zachowań podczas wykonywania obowiązków oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje ze współpracownikami – na ogół brana jest pod uwagę jego kultura osobista i zdolności interpersonalne. Ocena pracownika ma na celu motywowanie oraz pomoc pracownikom we właściwym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników i informacji zwrotnej, pracownik ma możliwość zmienić niewłaściwe zachowanie.

Zdarza się, że wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na stanowiska lub wskazują na brak zaangażowania pracownika, co może być przyczyną zwolnienia. Formy oceny pracowników to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub samoocena. Można wyróżnić dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową. Ocena bieżąca jest oceną nieformalną. Pracodawca może dokonywać jej każdego dnia podczas obserwacji sposobu w jaki pracownik wypełnia powierzone mu zlecenia. Z kolei ocena okresowa jest sformalizowana i przeprowadzana zwyczajowo corocznie lub dwa razy w roku. Ocena okresowa to główne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone wcześniej narzędzia. Procedury oceniania są jawne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników.

rachunki

Autor: kate hiscock
Źródło: http://www.flickr.com

Żeby ocena pracowników mogła spełniać wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno bazować na wcześniej ustalonych zasadach. W tym celu w wielu firmach i instytucjach wprowadzony został system oceny pracowników ((odnośnik do wpisu)). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad współzależnych od siebie. W skład systemu oceny pracowników wchodzą poniższe elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Jednym z celów wprowadzenia systemu oceniania przez korporację jest podniesienie poziomu pracy pracowników, a w razie potrzeby ich dokształcenie.

W literaturze przedmiotu znaleźć można różne typologie celów oceniania. Najczęściej wyróżnia się dwa cele: doraźny oraz długofalowy. Pierwszy z nich, ma służyć motywowaniu pracownika – polega na udzieleniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat wykonywanej przez niego pracy. Drugi służy do określenia drogi awansu, planowania dalszej kariery, doskonalenia zawodowego, przyznawanych awansów i premii. System oceny pracowników sprawdza się w dużych i małych instytucjach. Właściwie opracowany i dopasowany do firmy wspomaga proces efektywnego zarządzania organizacją.