Kto mógłby być tłumaczem przysięgłym oraz jakiego rodzaju musi spełnić wymogi?

Za dokonywanie przekładów różnego typu dokumentów, odpowiedzialni są tłumacze przysięgli. Do ich obowiązków należy również uwierzytelnianie odpisów dokumentów. Co istotne, takie dokumenty mogły być poddane translacji także przez inne osoby.

kwiaty

Autor: _dChris
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto przekładanie tekstów może być realizowane w postaci ze słuchu.
Wymogi dotyczące osoby, która mogłaby wykonywać ten zawód są zdefiniowane w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Osoba, która zamierza działać jako tłumacz przysięgły, musi zaliczyć egzamin albo posiadać odpowiednie wykształcenie. Należy ponadto posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów będących członkiem Unii Europejskiej lub EFTA. Opcjonalnie na mocy wzajemnego porozumienia może być to też obywatelstwo innego kraju. Kolejnym warunkiem jest bardzo dobra znajomość j. polskiego oraz całkowita zdolność do wykonywania czynności prawnych czy brak jakiegoś skazania za m.in. przestępstwo skarbowe. Ponadto kandydat musi mieć wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra. Ostatnim warunkiem jest naturalnie zdanie testu dotyczącego umiejętności dokonywania tłumaczeń. Egzamin jest złożony z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Część pisemna trwa 4 godziny.
Co ważne, w czasie przystępowania do tego egzaminu nie ma konieczności spełniać wszystkich powyższych warunków. Dopuszczalne jest ich późniejsze uzupełnienie. Dotyczy to przykładowo wymogu określającego posiadane wykształcenie. Prawo – ekspertyzy patentowe warszawa traple.pl do wykonywania tego zawodu i wpis na listę tłumaczy przysięgłych następuje po przedłożeniu dowodu spełniania wszystkich powyższych warunków.

Zapisywanie na test odbywa się w Ministerstwie Sprawiedliwości. O jego czasie odbywania się kandydat jest powiadamiany w ciągu maksymalnie 21 dni. Koszt testu wynosi 800 złotych.