Jakie uprawnienia przysługują cudzoziemcom przy załatwianiu spraw w urzędach ?

Obecny prąd podróżowania ludzi różnych narodowości między krajami, chociażby w celach zarobkowych sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej osób z innych krajów. Podczas swojego pobytu w kraju, większość składa do krajowych urzędów podania o status uchodźcy. Wnioski o stały pobyt czy podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Obcokrajowcy stacjonujący w kraju przynajmniej jeden raz w życiu, muszą mieć kontakt z organami administracji publicznej, które prowadzą postępowanie o ich fundamentalnych istotnych dla życia zagadnieniach.

Przeróżne informacje zwykle zmieniają się z dnia na dzień – najnowsza publikacja za każdym razem się przyda. Chcąc się z nią zapoznać, kliknij w wskazany link – tam całość dla Ciebie zreferowaliśmy.

Kwestie załatwiane przez pracowników administracji publicznej prowadzone są odnośnie legalizacji . Dotyczą również kwestii meldunkowych, kwestii zatrudnienia, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Nie ulega wątpliwości, że obcokrajowcy, przed urzędami mają zapisane prawa, które w znacznym stopniu pokrywają się z przywilejami przysługującymi polakom.

Pomimo tego z uwagi na brak świadomości w tym temacie, jak również z braku umiejętności czy nawet bardzo słabą znajomość języka polskiego oraz ze względu na ogólną niepewność obcokrajowców co do własnej sytuacji wśród polaków, nie upominają się o poszanowanie własnych praw. Jednym z podstawowych uprawnień przysługujących cudzoziemcom w kontaktach z organami administracji publicznej jest uprawnienie do informacji. Przywilej do informacji jest interpretowane dość szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania stron o biegu sprawy administracyjnej. Prawo gwarantuje możliwość wglądu się z dokumentami sprawy. Organy publiczne, mają obowiązek udzielania informacji o właściwych środkach odwoławczych od dokumentów zezwalających, wydawanych w toku postępowania. Prawo do informacji to również przywilej dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu podania o o zgodę na otrzymanie wizy przez konsula, obcokrajowcy muszą mieć świadomość, że takie podanie może być napisane w języku narodowym osoby składającej wniosek. Natomiast dokumenty służące za dowód w prowadzonej sprawie o wydanie wizy przez konsula, muszą być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Uwierzytelnianie pism może być przygotowane przez specjalistyczne agendy tłumaczeń. Oznacza to, że w takim przypadku przetłumaczenie materiałów – dowodów w sprawie jest po stronie cudzoziemca. Na terytorium Polski, obcokrajowcom przysługuje przywilej ochrony. Mogą oni starać się o azyl. W toku prowadzonego postępowania o nadanie statusu uchodźcy, cudzoziemcom niezbędny jest tłumacz przysięgły, który musi przetłumaczyć na język polski, podania sporządzone w języku obcym. Dopiero w czasie prowadzonej sprawy organ prowadzący, musi zagwarantować darmową pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Zobacz więcej: .

Również postanowienie, rezultat postępowania w sprawie, informacje o sposobie i terminie złożenia środków zaskarżenia, muszą być zakomunikowane wnioskodawcy w języku dla niego zrozumiałym i pisemnie. Nieodpłatny dostęp do biegłego przysługuje także cudzoziemcowi, w sytuacji kiedy ten zgłasza fakt o fakcie urodzenia dziecka lub informuje o śmierci a nie może porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani pisemnie.